תנאי שימוש באפליקציה Helpo – משתמשים

השימוש באפליקציה הינו אך ורק בכפוף לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה.

כללי
תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים באפליקציה Helpo (להלן: "האפליקציה"), המופעלת על ידי חברת  הלפו טכנולוגיות בע"מ, ח.פ. 515416352(להלן: "הבעלים"), בכל הנוגע לשימוש באפליקציה. אנא קרא את תנאי השימוש בעיון לפני תחילת השימוש באפליקציה. 

על ידי הכניסה לאפליקציה, ותחילת השימוש בה, ובפרט על ידי שימוש בשם המשתמש ובסיסמא שלך, ו/או על ידי הזמנת שירות במסגרת האפליקציה, המשתמש מאשר כי הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש האלה, וכי הוא מסכים להיות כפוף להם. במידה שאינך מסכים להיות כפוף לתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש לחדול מלעשות שימוש כלשהו באפליקציה.

 

האפליקציה נועדה לשמש כפלטפורמה מתווכת בתחום איתור בעלי מקצוע שונים, הפונה לקהל יעד של משתמשים הזקוקים לבעלי מקצוע מסוימים (להלן: "המשתמש/ים"), ומאפשרת להם להתקשר ישירות עם בעלי המקצוע הרשומים לאפליקציה ומציעים שירותיהם באמצעותה (כגון: אינסטלטורים, שרברבים, חשמלאים, טכנאים, טכנאי מחשבים, ועוד) (להלן, ביחד: "בעל/י מקצוע"), דרך האפליקציה. מובהר, כי על אף שהקישור בין בעלי המקצוע לבין המשתמשים ייעשה דרך ובאמצעות האפליקציה, אין השירותים האמורים מסופקים על ידי האפליקציה ו/או הבעלים, אלא ישירות על ידי בעלי המקצוע, והאפליקציה אינה מהווה אלא פלטפורמה מתווכת בין הצדדים.

במסגרת פעילותה, מאפשרת האפליקציה למשתמשים (באמצעות מכשיר סלולרי או כל מדיה אחרת) להירשם לאפליקציה, להזין הזמנת שירות לאפליקציה, לקבל הצעות מבעלי מקצוע, לצפות ברשימת בעלי המקצוע (ובכרטיסי העסק שלהם), הזמינים במועד בו מבוקש השירות, אשר יציעו את שירותיהם למשתמש במסגרת האפליקציה ולהזמין (בכפוף להכנסת פרטי כרטיס אשראי, כמפורט להלן) שירות דרך האפליקציה עם בעל מקצוע זמין, לפי בחירתו. 

בנוסף, האפליקציה תאפשר למשתמשים להעלות מידע לאפליקציה, להעלות תגובות, לדרג את בעלי מקצוע ו/או לספק משוב עליהם, וכד'. העלאת תכנים אלה כפופה להוראות תקנון זה, כמפורט להלן.

למען הסר ספק, הבעלים שומרים לעצמם את הזכות להציע שירותים נוספים ו/או פונקציות נוספות במסגרת האפליקציה, ו/או לגרוע שירותים מסוימים ו/או פונקציות מסוימות, וכן להתנות שירותים קיימים ו/או עתידיים בהרשמה לאפליקציה ו/או בתשלום.

השימוש באפליקציה כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באפליקציה מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באפליקציה ידועים לו, כי הוא קרא אותם במלואם, וכי הוא מתחייב לפעול על פיהםאם אינך מסכים לתנאי האפליקציה, אינך רשאי להמשיך לגלוש ו/או להשתמש בה.

על ידי הרישום והצטרפות לאפליקציה, ו/או על ידי השימוש באפליקציה, הנך מאשר כי הנך לפחות בן 18 שנים. על ידי שימוש באפליקציה הנך מבטיח כי יש לך הזכות והסמכות להתקשר בתקנון זה, והנך מתחייב לציית לתנאיו. החברות באפליקציה הינה לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות את השימוש באפליקציה לאחרים, להמחות או להעביר בדרך אחרת את חשבונך לכל אדם או גוף שהם.

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את הוראות תנאי השימוש מעת לעת, וההוראות המעודכנות יחייבו מרגע פרסום השינוי במסגרת האפליקציה, ללא דרישה להתראה כלשהי. באחריות המשתמשים ובעלי המקצוע להיכנס לדף זה מעת לעת בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.


כניסה לאפליקציה והרשמה

הכניסה לאפליקציה מחייבת הרשמה. במסגרת ההרשמה, יידרש המשתמש למסור פרטים, כגון: שם, גיל, אזור מגורים, מספר טלפון, כתובת דוא"ל או חשבון פייסבוק / גוגל+. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את הפרטים הנדרשים, מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

מובהר בזאת, כי אין כל חובה למסור פרטים אלה, אך מסירתם מהווה / יכול שתהווה תנאי לצורך הזמנת שירותים במסגרת האפליקציה. יש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, והנך מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. כל מסירת פרטים אישיים בהרשמה לאפליקציה תיעשה על דעתך וביוזמתך הבלעדית.

מובהר בזאת, כי בכוונת האפליקציה לקחת מידע מחשבון הפייסבוק / גוגל+ שלך , ובכלל זאת את תמונתך.

במסגרת ההרשמה לא תהיה מחויב להכניס פרטי כרטיס אשראי. עם זאת, בלא הכנסת פרטי כרטיס אשראי, לא יתאפשר ביצוע הזמנות דרך האפליקציה.

הפרטים שתמסור במסגרת השימוש באפליקציה יישמרו בידי הבעלים. הבעלים מתחייבים כי ישמרו את המידע באופן הנדרש על פי דין. 

במסירת המידע, הנך נותן בזאת את הסכמתך להיכלל במאגר מידע שינוהל/מנוהל על ידי האפליקציה / הבעלים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (ככל שהדבר נדרש על פי דין), וכן כי האפליקציה ו/או הבעלים ישלחו אליך חומר מקצועי ושיווקי, לרבות עדכונים, פרסומים, הודעות ו/או הצעות שונות. כמו כן, הנך נותן בזאת את הסכמתך לעשיית שימוש במידע בידי כל אחד מהבעלים, ובידי צדדים שלישיים עימם יתקשרו הבעלים. 

למען הסר ספק, המשתמש יימנע בכל מקרה ממסירת ו/או מהכנסת פרטים של צד שלישי כלשהו לאפליקציה  ו/או למאגרי המידע שלה (ובכלל זאת מסירת פרטי כרטיס אשראי, פרטים אישיים, אמצעי תשלום, וכד'), זולת אם קיבל הסכמתו של אותו צד שלישי מראש. האחריות בגין מסירת מידע כאמור לידי הבעלים תחול על המשתמש בלבד.

במסגרת ההרשמה יבוצע גם שלב אימות (וריפקציה) טלפוני, באמצעות מספר הטלפון הנייד שמסר המשתמש בעת הרשמתו.

במסגרת ביצוע ההרשמה לאפליקציה תוקצה למשתמש סיסמא אישית, אשר תשמש אותו לצורך כניסות נוספות לאפליקציה, לצורך זיהוי, ולצורך ביצוע פעולות וקבלת שירותים במסגרת האפליקציה. האחריות לשמירת הסיסמא בסודיות מוטלת על המשתמש לבדו, והבעלים לא יישאו בכל אחריות במקרה של אובדן הסיסמא ו/או גילויה. המשתמש ימנע מכל צד שלישי לעשות שימוש באפליקציה באמצעות הסיסמא שלו.

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות, על פי שיקול דעתם המלא והבלעדי, להפסיק את פעילותם, ו/או להפסיק את פעילות האפליקציה ו/או את שירותי האפליקציה, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים, וכן להסיר מהאפליקציה תכנים ומידע  ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי, וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג' כלשהו.

 

שירותי האפליקציה

השירות הבסיסי המסופק על ידי האפליקציה הינו פלטפורמה מתווכת בין משתמשים החפצים בקבלת שירות/ים מסוימ/ים (כגון: טכנאים, אינסטלטורים, חשמלאים, מנעולנים, ושירותים נוספים אשר יסופקו כבר במועד זה ו/או בכל מועד בעתיד, על פי החלטת הבעלים), לבין בעלי מקצוע הרשומים באפליקציה.

במקרה בו יבקש משתמש להשתמש בשירותי האפליקציה, לאחר שהוריד את האפליקציה ונרשם אליה, יהא עליו להיכנס באמצעות סיסמתו. לאחר מכן, יוכל המשתמש לבחור את השירות אותו הוא מבקש, את המקום בו הוא מעוניין לקבל את השירות, וכן את המועד בו הוא מעוניין לקבל את השירות (מידית, או במועד מאוחר יותר) (להלן: "ההזמנה"). יובהר, כי ה"הזמנה" במסגרת האפליקציה הינה רק הזמנה להציע הצעות, ובעל המקצוע לא יוכל להביא לכריתת הסכם בין הצדדים על ידי קיבול בלבד.

בנוסף לאמור, יהא המשתמש רשאי, אך לא חייב, להעלות תמונות ו/או סרטון המתארים / ממחישים את מהות הבעיה, שלשמה הועלתה ההזמנה.

עם העלאת ההזמנה, תאתר האפליקציה את מיקומו של המשתמש, ותבקשו לקבוע האם מיקום השירות המוזמן הינו במיקומו של המשתמש במועד ההזמנה, או מיקום אחר לפי בחירתו של המשתמש (להלן: "מקום ההזמנה"). 

לאחר אישור ההזמנה בידי המשתמש, תישלח ההזמנה לבעל/י המקצוע, על פי מדיניות האפליקציה, אשר יכול שתשתנה מעת לעת. 

בשלב ראשון, ועד לשינוי מדיניות האפליקציה, תישלח ההזמנה כדלהלן:

במקרה של הזמנה מידית, תישלח ההזמנה לבעל המקצוע הקרוב ביותר (מבחינת מרחק) למקום ההזמנה, ואשר מסומן באפליקציה כזמין באותו המועד. אי היענות של אותו בעל מקצוע בתוך פרק זמן שייקבע על ידי האפליקציה, תביא לניסיון איתור בעל מקצוע אחר. 

במקרה של הזמנה דחויה, ההזמנה תישלח למגוון בעלי מקצוע, המצויים באזור מקום ההזמנה. שמותיהם של בעלי המקצוע הראשונים אשר ייענו להזמנה, יישלחו למשתמש (להלן: "רשימת בעלי המקצוע"). היה וידחה המשתמש את כל בעלי המקצוע המוצעים, תחזור האפליקציה על המנגנון האמור, ותאתר רשימת בעלי מקצוע נוספים.

יצוין, כי בכל מקרה בו יאותר למשתמש בעל מקצוע יחיד (במקרה של הזמנה מידית כאמור) ו/או במקרה בו תישלח רשימת בעלי מקצוע למשתמש (במקרה של הזמנה מאוחרת כאמור), יכללו פרטים נוספים אודות בעלי המקצוע, וכן אפשרות לצפות בכרטיס המלא של בעל/י המקצוע (ובכלל זאת נתונים כגון: נסיונם, דירוגים בעבר, וכד'). 

הבעלים אינם מתחייבים כי ההזמנה תישלח לכל בעלי מקצוע העוסקים באותו תחום, ו/או כי בעלי מקצוע יסוננו על בסיס נסיונם ו/או המלצות משתמשים ו/או על בסיס אחר כלשהו (למעט ניסיון סינון מוגבל של הבעלים, באמצעות חיפוש באינטרנט בלבד, על מנת לוודא כי כל בעל מקצוע הרשום במסגרת האפליקציה אכן עובד בתחום אליו הוא בוחר להירשם). כמו כן, אין הבעלים מתחייבים כי האפליקציה תציג בפני כל משתמש את כל בעלי המקצוע הזמינים באותו מועד.

האפליקציה אינה מתיימרת להציג בפני המשתמש את בעלי המקצוע הזולים ביותר. יתר על כן, במרבית המקרים קבלת הצעת המחיר במסגרת האפליקציה אינה מעשית, שכן לא ניתן לתת הצעת מחיר בטרם יבחן בעל המקצוע את המצב בשטח. גובה התשלום בגין השירות ייקבע על ידי בעל המקצוע בעת הגעתו למקום ביצוע העבודה, בהסכמה עם המשתמש.

לאחר קבלת רשימת בעלי מקצוע, יתאפשר למשתמש לבחור את בעל המקצוע מבין אותה רשימה כאמור, על פי ראות עיניו. עם בחירתו, תישלח הודעה מתאימה לבעל המקצוע. 

הבעלים יהיו רשאים, ואף עשויים מעת לעת, לשלוח למשתמשים מודעות ו/או הודעות דוא"ל לתיבת הדוא"ל של המשתמש, ובהן עדכונים אודות שירותי האפליקציה, בעלי מקצוע חדשים שהצטרפו, שירותים חדשים, וכד'. המשתמש מסכים בזאת לקבלת דיוור זה, ומבין שהבעלים אינם אחראים לכלל התכנים המפורטים בו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיו הבעלים רשאים לשלוח הודעת פוש (PUSH) לטלפון של המשתמש ו/או לכתובת המייל של המשתמש, בגין כל אחד מהאירועים הבאים:

א.  קבלת הצעה מבעל מקצוע.

ב.  הגעת בעל מקצוע בסמוך למקום ההזמנה.

ג.  סיום ביצוע השירות בידי בעל המקצוע.

יובהר, כי עם אישור ההצעה, מקבל על עצמו המשתמש לבצע את ההזמנה במלואה, ובכלל זאת לשלם לבעל המקצוע בגין שירותיו, לאחר ביצועם.

יצוין, כי למשתמש עשויה להיות גישה לפונקציה המעדכנת אותו אודות מיקומו של בעל המקצוע, בכל רגע נתון.

השימוש בחלק משירותי האפליקציה עשוי לדרוש הסכמה של המשתמש לתנאי שימוש נוספים, כפי שיפורט ביחס לכל שירות.

מובהר כי הבעלים רשאים לעדכן את תעריפי השימוש ו/או ההרשמה לאפליקציה ו/או לשירותים ספציפיים בו, בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש או הסכמת המשתמש. 
הודעה על עדכון התעריפים ומועד כניסתם לתוקף, תפורסם באפליקציה, או לחילופין תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני או הטלפון הנייד של המשתמש שפרטיו נמסרו על ידו ברישום.

למען הסר ספק, הבעלים שומרים על זכותם לדרוש תשלום בגין כל אחד משירותי האפליקציה.

מובהר בזאת, כי הבעלים אינם ערבים לאמינותו של גורם כלשהו הפועל במסגרת האפליקציה (המשתמש או בעל מקצוע). אי לכך, מוצע כי כל משתמש ינקוט באמצעי בטיחות נדרשים לפני קיומה של פגישה עם בעל מקצוע, ובכלל זאת כי כל פגישה בין משתמש לבעל מקצוע תיעשה בשעות היום, ובמקום בו ישנם אנשים נוספים. הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי בגין עבירה (אלימות או עבירת רכוש) שתבוצע בידי משתמש כלשהו ו/או בידי בעל מקצוע כלשהו, כלפי משתמש באפליקציה או כלפי צד שלישי כלשהו. בכל מקרה בו מתעורר חשד לביצוע עבירה, הנך נדרש לפנות למשטרה אופן מידי.

 

מתן דירוג לבעלי מקצוע, וקבלת קופונים

עם השלמת ביצוע ההזמנה, יתבקש המשתמש, אך לא יהא חייב, לדרג את בעל המקצוע. כמו כן, יתאפשר למשתמש לכתוב ביקורת על בעל המקצוע (להלן: "הדירוג").

המשתמש מתבקש לספק דירוג אמין, תוך הקפדה על אמירת אמת, הימנעות מלשון הרע, והקפדה על כל דין.

בנוסף לאמור, יוכל המשתמש לשתף את הדירוג במסגרת רשתות חברתיות.

על מנת לתמרץ משתמשים לספק ביקורות ולשתף את חווית השימוש באפליקציה, לרבות הדירוג, האפליקציה עשויה להציע תמריצים שונים למתן הדירוגים והביקורות כאמור. התמריצים האמורים יהיו כפופים להוראות ולכללים אשר יפורטו במסגרת האפליקציה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתכן כי בשלב מסוים יוצע לחלק מהמשתמשים אשר ישתפו את הדירוג ברשתות חבריות, קופון, אשר בו יוכלו המשתמשים המדרגים להשתמש החל מההזמנה העוקבת (אך לא ביחס להזמנה אותה הוא מדרג). מובהר, כי שימוש בקופון כאמור יהיה מוגבל לשימוש אחד בלבד. 

 

השימוש באפליקציה

המשתמש מתחייב להשתמש באפליקציה בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של  האפליקציה כמפורט בתקנון זה, וכן להימנע מפגיעה בבעלים ו/או בבעלי מקצוע ו/או בצדדים שלישיים.

המשתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באפליקציה, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, וכד' של הבעלים ו/או של צדדים אחרים, ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של הבעלים ו/או של צדדים שלישיים.

המשתמש מתחייב, שלא לפגוע באפליקציה ו/או בבעלים ו/או במשתמשים אחרים ו/או בבעלי המקצוע או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה לצרוך שירותים הניתנים באפליקציה, וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליהם. 

המשתמש מתחייב להימנע מלשלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או הבעלים לא אישרו קבלתם. 

המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האפליקציה ו/או על משתמשיה (בין אם הם רשומים באפליקציה ובין אם לאו) ו/או על בעלי המקצוע, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באפליקציה, לרבות  בתכני המשתמשים, תכנים פרסומיים ואחרים, ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של האפליקציה.

כן מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האפליקציה ו/או הגולשים, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.

המשתמש מתחייב להימנע מלהעלות לאפליקציה ו/או להציג בפני בעלי המקצוע באפליקציה כל תמונה ו/או וידאו שאינם ראויים ו/או העלולים לפגוע ברגשות הציבור,

המשתמש מתחייב ליידע את הבעלים, באופן מידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש או פעולות אחרות הידועות לו.

הבעלים רשאים לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה ו/או תוכן ו/או פרסומת שנכנסים לאפליקציה, לפי שיקול דעתם. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לא לאשר נוסח שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האפליקציה, לערוך ולשנות אותו בכל עת. 

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לחסום/לבטל כל מודעה שאינה עומדת בכתוב לעיל, ואף לחסום את גישתו לאפליקציה של משתמש כלשהו במקרה של הפרות חוזרות של האמור לעיל.

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות למסור את פרטיו של משתמש לצד שלישי כלשהו, ובכלל זאת לרשויות חקירה ו/או לגורמים פרטיים, בכל מקרה בו נחשד המשתמש בביצוע אחת מן הפעולות המנויות לעיל.


תוכן משתמש

לעניין פרק זה, "תוכן משתמש" פירושו כל תוכן המועלה לאפליקציה על ידי המשתמש, ובכלל זאת הזמנות עבודה, פרטי קשר, תמונות, סרטוני וידאו, שאלות, מידע אודות צדדים שלישיים, ו/או ביקורת ו/או תגובות ו/או דירוגים ביחס לבעלי מקצוע דרך האפליקציה, וכל תוכן אחר אשר יעלה המשתמש לאפליקציה, על פי שיקול דעתו, בכל פורמט שהוא, ובמסגרת כל אחד משירותי ו/או פונקציות האפליקציה.

המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי ואישי לנכונות התוכן או האינפורמציה שיפרסם או שיציג באפליקציה.

המשתמש מתחייב, ביחס לכל תוכן משתמש, כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנו להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור, וכי לא יעלה תכנים השייכים לצד שלישי בלא הסכמתו של אותו צד. 

המשתמש מתחייב כי לא יעלה כל מידע ביחס לצדדים שלישיים (ובכלל זאת בני משפחתו מכל דרגת קרבה שהיא, ובכל גיל שהוא), וכי לא יעלה כל מידע אשר יש בו כדי לפגוע בכבודו, בפרטיותו ו/או בצנעת הפרט של צדדים שלישיים כלשהם.

המשתמש מתחייב כי לא יעלה כל מידע אשר יש בו משום לשון הרע ו/או פגיעה בשמו הטוב של צד שלישי כלשהו, ובכלל זאת בעלי מקצוע המספקים שירותים דרך האפליקציה.

המשתמש מתחייב כי לא יעלה ו/או יפרסם באפליקציה כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, וכן שלא להפר צו, לא לבצע פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, שלא להפר הוראות צנזורה, צווי איסור פרסום (צא"פ), להימנע מפגיעה כלשהי בביטחון המדינה ו/או מפגיעה בזכויות צדדים שלישיים.

בנוסף לאמור, המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן משתמש המועלה על ידו ו/או כל פרסום ו/או מסר ו/או קישור שפעל להעלאתם לאפליקציה ו/או לכל דף אינטרנט של הבעלים ו/או הקשור עימם, לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת במפורש את הבעלים, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.

המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את הבעלים ו/או מי מטעמם ו/או עבורם, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה, ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו באפליקציה, לרבות העלאת תוכן משתמש. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי הבעלים על פי דין.

המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהבעלים, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, של תוכן משתמש אשר הועלה לאפליקציה, בין על ידי המשתמש ובין על ידי גולשים אחרים וכי הם כמובן גם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתוכן כאמור.

הבעלים רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתוכן המועלה לאפליקציה בידי משתמשים, ו/או למחוק אותו על פי שיקול דעתם הבלעדי והמלא של הבעלים, וזאת, בין היתר אך לא רק, בחלוף פרק זמן  ו/או עקב חריגה ביחס לתנאי השימוש באפליקציה.

מובהר, כי הבעלים אינם מתחייבים לגבות תוכן משתמש כלשהו, וכי עם מחיקתו של תוכן כלשהו על ידי הבעלים ו/או על ידי המשתמש, מכל סיבה שהיא, יתכן שלא יהיה לו גיבוי ו/או תיעוד.

הבעלים רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתוכן משתמש, בין אם פורסם ובין אם לאו, ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש, הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים, וזאת גם אם לא יישמרו גיבויים כלשהם לתוכן גולשים.

בעצם העלאת תוכן משתמש על ידי המשתמש לאפליקציה לצורך פרסומו ו/או הצגתו באפליקציה, מקנה המשתמש לחברה /או מי מטעמה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן הנ"ל. רישיון השימוש האמור כולל גם מתן זכות לחברה להענקת רישיונות משניים, ביצוע יצירות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, והכל על פי שיקול דעתם הבלעדי של הבעלים.

הבעלים רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לשלב באפליקציה פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתוכן משתמש /או אף יוצבו בצמוד או בסמוך לתוכן משתמש מבלי שתהא למשתמש שהעלה את התוכן הרלוונטי כל טענה או תביעה בקשר לכך, לרבות בדבר קבלת תמורה כלשהי.

 

התקשרות משתמש עם בעלי מקצוע דרך האפליקציה

במסגרת השימוש באפליקציה, עשוי המשתמש להתקשר עם צד שלישי כלשהו, ובעיקר עם בעלי מקצוע. זאת, בין בעקבות קישור הנוצר במישרין דרך הפונקציות המוצעות באפליקציה, ובין בעקבות קישור המופיע במודעת פרסום. התקשרויות שכאלה יכול שתהיינה כרוכות בתשלום, לאפליקציה ו/או לבעלים ו/או לבעלי המקצוע או לספקי שירותים אחרים באפליקציה. 

מובהר בזאת כי התקשרות זו של המשתמש עם אותו צד שלישי, ובכלל זה בעל מקצוע, בין במקרה בו נבעה היא מהצעה של האפליקציה, ובין אם נבעה מפרסום כלשהו המופיע באפליקציה, ואף במקרה שבו השירות קשור לתכני האפליקציה, תיעשה אך ורק בין המשתמש לאותו צד שלישי, והבעלים לא יהיו צד לה.

הבעלים יפעלו לבחינתו מהימנות רישומו של כל בעל מקצוע הרשום באפליקציה, תוך השוואת הפרטים שמסר במסגרת רישומו לאפליקציה, לפרטים המופיעים על גבי רשת האינטרנט. מעבר לכך, הבעלים לא יערכו כל בחינות אחרות לבעלי מקצוע הרשומים באפליקציה, ובפרט ביחס לתחומי התמחותם השונים (ככל שקיימים).

הבעלים לא יישאו בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמשתמש יקבל מצדדים שלישיים כאמור (ובכלל זאת מבעלי המקצוע), או ביחס לכל התקשרות בין משתמש לצד שלישי, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים, במישרין או בעקיפין, לפעילות הבעלים ו/או האפליקציה. המשתמש יהיה אחראי אישית לכל קשר שנוצר בינו לבין בעלי מקצוע כאמור, והבעלים אינם אחראים לכל בעיה או מחלוקת שייווצרו עקב המפגש בין הצדדים.

למען הסר ספק, הבעלים לא יישאו בכל אחריות לאיכות השירות המסופק דרך האפליקציה, ו/או לכל חילוקי דעות בעניינים כספיים אשר יכול שיתעוררו בין המשתמש לבין בעל המקצוע.

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות למנוע ממשתמש קבלת שירותים במסגרת האפליקציה, ו/או להשעות משתמש מכל גישה לאפליקציה, במקרה בו משתמש יפר את הוראות תנאי השימוש ו/או ינצל את האפליקציה לרעה. 

הבעלים אינם מאפשרים ביטול עסקאות, וכל בקשה כאמור יכול להיות מופנית אך ורק לגורם עמו התקשר המשתמש.

המשתמש נדרש בזאת לעמוד בכל התחייבויותיו במסגרת האפליקציה. 

 

פרטי המשתמש ומדיניות פרטיות

המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לאפליקציה ו/או לבעלים, ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד. יחד עם זאת, יתכן שאי מסירת פרטים מסוימים תמנע מהמשתמש קבלת חלק משירותי האפליקציה.

הבעלים יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש לאפליקציה, בין במישרין ובין במסגרת השימוש באפליקציה, ובמידע נוסף שמסר המשתמש לצרכים שונים של פעילות האפליקציה כפי שתהיה מעת לעת, לרבות : יצירת קשר עם צדדים שלישיים, פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור, לרבות דיוור ישיר על ידי הבעלים ו/או מי מטעמם ו/או גורמים אחרים, עבור לקוחות וצדדים שלישיים; הבעלים יבצעו אך ורק שימוש חוקי במידע שיתקבל מן המשתמשים בהתאם להוראות כל דין, ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.

בעת הרישום יתבקש המשתמש להכניס פרטים ליצירת קשר כמו טלפון, כתובת או דוא"ל. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לקבלת הודעות ו/או עדכונים בדואר אלקטרוני מאת הנהלת האפליקציה ו/או מי מטעמה, ו/או מצדדים שלישיים עימם תעמוד החברה בקשר, ובכלל זאת מאשר את  השימוש בפרטים האמורים לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש מאת האפליקציה ו/או צדדים שלישיים, לרבות דיוור ישיר, ואף שיגור דברי פרסומת שונים. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת דיוור כאמור. 

בשימוש באפליקציה נותן המשתמש את הסכמתו לכך שהבעלים יחשפו ו/או יעבירו פרטים מזהים אודותיו שהתקבלו אצלה ממנו ו/או בקשר עם שימוש באפליקציה, ובכלל זה את פרטי המשתמש המצויים בחברה, מיקומו, את מספר ה-IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות ואורכם, וכל מידע אחר ו/או נוסף אשר עשוי לזהות את המשתמש ו/או לקשר את המשתמש לפעילות כלשהי ברשת האינטרנט. המשתמש  מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותם של הבעלים לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של הבעלים, לרבות במקרה של מכירת המידע ו/או האפליקציה לצד שלישי, מיזוג פעילות הבעלים ו/או האפליקציה עם גורם אחר, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת לכך מאת המשתמש מעבר לקבוע בתנאי שימוש אלה. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הבעלים במקרים כאמור.

מובהר בזאת כי נתוני השימוש של המשתמש באפליקציה יישמרו על ידי האפליקציה ו/או הבעלים. נתונים אלה עשויים להיות מפורסמים בעמוד הפרופיל של המשתמש, ועשויים אף להיות גלויים לעינם של בעלי מקצוע במסגרת האפליקציה. 

למען הסר ספק, הבעלים יהיו מחויבים למלא אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות ואחר הוראות כל דין החל בישראל. 

ככל שהבעלים יחליטו לאסוף מידע על משתמשים ולשמרו, הבעלים ירשמו את מאגר המידע שברשותם, כנדרש על פי דין. 

הבעלים שומרים על זכותם לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של מדיניות הפרטיות המעודכנת באפליקציה.

 

Cookies

הבעלים רשאים להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו להם לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה עם האפליקציה (כגון Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלם בעקבות כך.

ייתכן כי חלק מהמודעות שבהן יצפה המשתמש בעת הביקור באפליקציה מגיעות משרתים של צדדים שלישיים, אשר ינהלו את מערך הפרסומות באפליקציה. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשב המשתמש, ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת. תפקידן של אלו הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באפליקציה ובעמודים אליהם היא מפנה, ובעקבות כך – התאמת הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו.

אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. יובהר, כי נטרול ה – Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באפליקציה ובאפליקציות אחרות.
השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. 

שימושך באפליקציה מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies, וכן לשימוש במידע כאמור לעיל.

 

תשלומים

ככלל, ביצוע הזמנה באמצעות האפליקציה תחייב תשלומים לבעלי מקצוע שונים.

גובה התשלום בגין כל שירות ייקבע על ידי בעל המקצוע, לאחר שיגיע למקום ההזמנה, ויבחן את הבעיה נקודתית. 

לאחר הגעתו למקום ההזמנה, יסכם בעל המקצוע עם המשתמש בעל פה, על מחיר השירות שיסופק. השירות יסופק למשתמש רק לאחר שיאשר את הצעת המחיר של בעל המקצוע. 

כל תשלום בגין הזמנה יבוצע ישירות לחשבון של הבעלים / האפליקציה, באמצעות פלטפורמת PayMe, או באמצעות כל מנגנון אחר שייקבע על ידי הבעלים. 

המשתמש יהיה רשאי לחלק כל תשלום למספר תשלומים, אשר ייקבע על ידי האפליקציה. נכון למועד תחילת השירות, יוכל המשתמש לבצע כל תשלום ב- 12 תשלומים לכל היותר.

למען הסר ספק, לאחר ביצוע התשלום, הבעלים יעבירו את מרבית סכום התשלום לידי בעל המקצוע, ואינם נושאים באחריות כלשהו בגין טענות כנגד איכות השירות המסופק, ו/או בגין גובה התשלום.

לכל תשלום כאמור יתווסף מע"מ, כדין.

כל איחור בתשלום על-ידי המשתמש עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים ובהצמדה, בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961, החל מהמועד בו היה אמור החוב להשתלם ועד למועד התשלום בפועל. המשתמש יחויב גם בהוצאות גבייה (ובכלל זאת שכר טרחת עורכי דין) שיוצאו על ידי הבעלים, בגין גביית חובות, ככל שאלה לא ישולמו במועדם.

חשבונית מס תשלח למשתמש לכתובת הדואר אלקטרוני שסיפק בעת ההרשמה לאפליקציה, תוך שבועיים מרגע קבלת התשלום בפועל על ידי הבעלים, והכל בכפוף לכל דין.

ידוע למשתמש, כי הבעלים מפיקים רווח כספי מהאפליקציה, באמצעות גביית עמלות בגין שירותים המסופקים על גבי הפלטפורמה של האפליקציה. כל ניסיון לעקוף את הבעלים, באמצעות התקשרות ישירה בין המשתמש לבין בעלי המקצוע, ו/או כל תשלום ישירות מהמשתמש לידי בעל המקצוע, הינם אסורים בתכלית, וצפויים להביא למניעת שימוש עתידי של משתמש באפליקציה. בכל מקרה בו יפנה אליך בעל מקצוע בבקשה להמשיך את ההתקשרות עמו שלא דרך האפליקציה, הנך נדרש לדחות הצעה זו מידית, ולדווח עליה לבעלים ו/או לאפליקציה באופן מידי.

 

מדיניות ביטול והחזר תשלומים

משתמש לא יהיה רשאי לבטל הזמנתו של בעל מקצוע לאחר אישורה על ידו. 

על אף האמור, במקרה בו יבקש משתמש לבטל הזמנה, והודעת ביטול כאמור תישלח לאפליקציה לא יאוחר מ- 24 שעות עובר למועד בו תואמה הפגישה עם בעל המקצוע, יתאפשר ביטול ההזמנה, תוך תשלום דמי הביטול המקסימליים המותרים על פי חוק הגנת הצרכן, כפי תוקפו מעת לעת. דמי הביטול ייגבו ישירות מכרטיס האשראי אותו מסר המשתמש בעת הרשמתו לאפליקציה.

תשלום ששולם עבור הזמנה לא יוחזר בשום מקרה, וזאת אף אם המשתמש אינו שבע רצון מהשירות שסופק לו.

במקרה בו יסכים בעל המקצוע לבטל תשלום כלשהו, מכל סיבה שהיא, יהא המשתמש זכאי לקבל חזרה את חלקו של בעל המקצוע בתשלום, תוך הותרת עמלת האפליקציה בידי האפליקציה / הבעלים. מובהר, כי במקרה כזה לא תוחזרנה כל עמלות ששולמו לצדדים שלישיים בגין שירותי האפליקציה (כגון עמלות סליקה, וכד'). 

 

הגבלת אחריות

האפליקציה הינו פלטפורמה מתווכת, המאפשרת למשתמשים להתקשר ישירות עם בעלי מקצוע הזמינים ברגע הרצוי, ולקבל מהם שירות. מובהר כי ההתקשרות בין המשתמש לבין בעל המקצוע אינה כולל מעורבות כלשהי מצד הבעלים / מנהלי האפליקציה, והבעלים אינם יכולים לפקח ו/או לבקר את איכות השירות המסופק על ידי בעלי המקצוע, ו/או להבטיח את שביעות רצונו המלאה של המשתמש מהשירות המסופק לו. לפיכך, האפליקציה, השירותים המוצעים בה, המידע והשירות בפועל, מסופקים למשתמשים במתכונתם כפי שהיא (AS IS). הבעלים, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, לאיכות השירותים, ו/או לשביעות רצונו של המשתמש מן השירותים, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.

למען הסר ספק מובהר, כי בעלי המקצוע, קשורים במערכת הסכמית עם האפליקציה ו/או הבעלים, אך אינם עובדים של האפליקציה / הבעלים, ואינם קשורים עימם בכל צורה שהיא. התשלום המשולם לאפליקציה בגין השירותים נועד לפצות את האפליקציה בגין עלויות פיתוח התוכנה, פיתוח הפלטפורמה, תקורות, שירותים מנהליים, תחזוקה, ועלויות אחרות של הבעלים, עמלות סליקת כרטיסי אשראי, וכן רווחיות עסקית מסוימת. על אף שחלק ניכר מהתשלום מועבר לבעלי המקצוע, בגין השירותים אותם הם מספקים, האפליקציה אינה משתתפת ו/או לוקחת חלק מהתשלום לבעלי המקצוע, והאפליקציה ו/או הבעלים לא ייחשבו כספקי שירותים של המשתמש.

הבעלים, מנהליהם והפועלים בשמם, וכן בעלי המקצוע, אינם אחראים להתאמת האפליקציה, לרבות השירותים, לצרכי ו/או למטרות המשתמש. 

הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי בגין איחור של בעל מקצוע ו/או בגין אי הגעתו למקום ההזמנה, ו/או במועד שתואם. מובהר, כי האפליקציה מהווה אך פלטפורמה מתווכת, ומשכך אין באפשרותה לשאת באחריות להגעתו של בעל המקצוע. עם זאת מובהר, כי הבעלים ינקטו בצעדים כנגד בעלי מקצוע אשר לא יעמדו בהתחייבויותיהם כלפי המזמינים, על מנת למנוע תופעות מעין אלה.

הבעלים והאפליקציה, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים לזמינות האפליקציה, השירותים, המידע ו/או לזמינותו של בעל מקצוע ספציפי ו/או ספקי שירותים בכלל בכל זמן שהוא, וכן להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב הבעלים, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן מידע וכיו"ב.

הבעלים וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באפליקציה, /או בהסתמכות על שירותים ו/או ייעוץ כלשהו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באפליקציה לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה.

כמו כן, הבעלים וספקי המידע לא יישאו בכל אחריות לכל נזק עקיף, אגבי, מיוחד ו/או עונשי, תהא עילתם אשר תהא. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הבעלים לא יישאו בעלות של נזקים הנובעים מהשירותים אשר יסופקו בידי מי מבעלי המקצוע, ו/או בגין תביעות רשלנות, אובדן הכנסה, פגיעה בעסקים ו/או עלות רכישת שירות תחליפי.

האפליקציה עשויה לכלול גם קישורים לאתרים חיצוניים, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן משתמשים, וכולל פרסומים מאת אתרים, אנשים וגורמים אחרים שאינם בשליטת ו/או בבעלות הבעלים. מובהר כי הבעלים, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן חיצוני כאמור, ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם על ידי הבעלים, לרבות תוכניהם של אתרים אליהם הוצב קישור באפליקציה. כל שימוש בתוכן חיצוני כאמור ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש בלבד.

הבעלים רשאים לכלול באפליקציה תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו"ב. המשתמש פוטר בזאת את הבעלים, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של הבעלים עצמם.

הבעלים אינם מתחייבים, כי השימוש במידע באפליקציה לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הבעלים, או אצל מי מספקיהם או מי מטעמם. המשתמש פוטר בזאת את הבעלים, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לכך.

הבעלים יעשו כמיטב יכולתם על מנת להגן על מערכות המחשוב שלהם מפני חדירות. עם זאת, הבעלים אינם יכולים להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשב ו/או חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב שלהם. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטים הבעלים יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באפליקציה – לרבות מידע שנאגר אודות הספק – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הבעלים או מי ממנהליהם, עובדיהם וכל אחר מטעמם.

בכל מקרה בו יחויבו הבעלים לפצות את המשתמש מסיבה כלשהי מכח הסכם זה (ועל אף האמור בהסכם זה), סף האחריות של הבעלים יוגבל לסכום ששולם על ידי המשתמש בגין השירותים נושאי הסכם זה, במשך שלושת החודשים האחרונים בהם סופק השירות למשתמש. 

 

קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני באפליקציה, בתכניה, בעיצוב הגרפי, בקוד, במערכות, בתמונות, במידע, ובשירותים הקשורים בו תהיינה שייכות לבעלים (או לצדדים שלישיים עימם הבעלים עומדים בקשר). המשתמש מוותר בזאת על כל זכויות קנין רוחני בכל תוכן המועלה על ידו לאפליקציה, ולא תהיה לו זכות לקבלת תמורה כלשהי מהבעלים בגין תוכן כאמור ו/או בגין השימוש בו.

שמה של החברה, שם האפליקציה, שם המתחם של האתר (ככל שיהיה), וסימני המסחר (הרשומים ושאינם רשומים) של הבעלים ו/או של האפליקציה, הינם קניינם הבלעדי של הבעלים.

המשתמש מתחייב כי לא יעשה כל שימוש במידע המופיע באפליקציה , לא ישכפל, יצלם, יעתיק ו/או ידפיס כל מידע כאמור, וכן כי לא יסייע לאחרים לעשות כן, למעט בכפוף לקבלת אישור בכתב מראש מטעם הבעלים. מובהר כי אין להשתמש במידע ו/או בתכנים שבאפליקציה לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.

המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינוי במידע, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו. 

הבעלים ו/או האפליקציה רשאים להסיר או לחסום כל קישור לאפליקציה, לפי שיקול דעתם, ולא תהא למשתמש שיצר את הקישור הנ"ל כל טענה בקשר לכך.

מובהר, כי בכוונת הבעלים לעשות שימוש מסחרי בתכנים באפליקציה. לפיכך, ככל שהבעלים יהיו סבורים כי יש במודעה כלשהי כדי לפגוע באינטרסים מסחריים ו/או כלכליים של האפליקציה ו/או הבעלים ו/או של מפרסמים, יהיו הבעלים רשאים למחוק ו/או להגביל תכנים ו/או פרסומות כאמור.


 יצירת קשר עם הבעלים

משתמש המבקש לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן באפליקציה, או המבקש להפנות תלונה ו/או הערה ו/או שאלה כלשהי, יעשה זאת בפניה ברורה במסגרת הודעת דוא"ל אל שירות הלקוחות או התמיכה הטכנית, לפי העניין, לכתובת הבאה: support@helpo.co.il

על המשתמש הפונה לציין את שמו המלא, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני ברורה ליצירת קשר עמו, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך בירור פנייתו.

בכל פנייה הנוגעת לשירות או תשלום הנגבה על ידי צד ג' כלשהו, על המשתמש לפנות ישירות אל אותו גורם, ולא אל הבעלים.

 

תנאים נוספים

הבעלים רשאים להפסיק את פעילותם בכלל, ו/או את פעילות האפליקציה באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת, ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.

תקנון זה יחול לטובת הבעלים וכל הפועלים מטעמם ו/או עבורם. הבעלים רשאים להעביר ו/או להסב תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.

הבעלים שומרים על זכותם לשנות את תנאי השימוש באפליקציה  מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באפליקציה.

המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן. המשתמש  מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.

מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בין המשתמש לבין הבעלים, ובכלל זאת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באפליקציה ו/או בשירותים הניתנים באמצעותה, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון. 

כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד הבעלים כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת הבעלים ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיהם על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.

המשתמש פוטר בזאת את הבעלים, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי הבעלים.

מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הבעלים.

סגירת תפריט
WhatsApp chat